To tredjedeler av canadiere på høyresiden av det politiske spekteret synes at mediene ikke gir riktig dekning

Undersøkelse

Den nye undersøkelsen fra «Angus Reid Institute» fant at to tredjedeler av canadiere på høyresiden sier at de stoler på de færreste av nyhetene, mens bare en femtedel av canadiere på venstresiden sier det samme. Foto: Kozyr/Shutterstock
19. juni 2022

Etter en nylig undersøkelse sier to tredjedeler av canadiere på høyresiden av det politiske spekteret at mesteparten av nyhetssakene ikke dekker deres tro på en rettferdig måte, mens mindre enn en fjerdedel av canadiere på venstresiden av spekteret sier det samme.

Undersøkelsen fant også at to tredjedeler av canadiere på høyresiden sier at de stoler på de færreste nyhetene, mens bare en-femtedel av canadiere på venstresiden sier det samme.

Undersøkelsen ble publisert av «Angus Reid Institute» (ARI) den 9. juni 2022. Det ble stilt ni spørsmål som representerer konkurrerende perspektiv om sosiale verdier, media og det juridiske systemet, til 4.000 canadiere.

Den offentlige tenke-tanken opprettet en canadisk verdiindeks (CVI) for å verdi-sette respondentenes svar på spørsmålene. De kategoriserte dem i fire omtrent likestilte grupper rundt progressive, konservative spekter; venstre (27 prosent av utvalget), sentrum venstre (25 prosent), sentrum høyre (24 prosent) og høyre (23 prosent).

"En vanlig kritikk av nyhetsmediene er om de rettferdig representerer alle deler av befolkningen", sa ARI. "Man kan se at de på sentrum-høyre- og høyre-siden av indeksen, vil mer sannsynlig si at historiene som de synes er viktige, ikke blir fortalt, og at de ikke blir representert".

To av fem (39 prosent) av canadierne tror stort sett at mediene dekker deres politiske overbevisning urettferdig, to tredjedeler (67 prosent) av dem på høyreside-segmentet sier at canadiske medier har presentert deres politiske overbevisning på en skjev eller feil måte, og to av fem (39 prosent) i sentrum-høyre-gruppen sier det samme. Derimot sier bare 29 prosent i sentrum-venstre og 23 prosent på venstresiden dette.

Når det gjelder tillit til mediene, sier to tredjedeler (67 prosent) av de på høyresiden at de ikke stoler på historier rapportert av canadiske medier, tre ganger så mange som de på venstresiden (20 prosent) som sier det samme. For de i sentrum-høyre sier 41 prosent at de ikke stoler på mediene, mens 33 prosent av de på sentrum-venstre sier dette.

Totalt sett sier mer enn en tredjedel (39 prosent) av canadierne, en betydelig andel, at de kan stole på de fleste nyhetene. Dette er 47 prosent blant yngre canadiere mellom 18 og 34 år. Kvinner over 54 år har den høyeste tilliten til canadiske medier med 74 prosent. De mener at nyhetsmediene gjør en god jobb med å presentere fakta.

Forventninger fra rapportering

Undersøkelsen fant også at canadiere tviler betydelig om deres landsmenn har evnen til å skille fakta fra fiksjon. Ni av ti (91 prosent) sier de er bekymret for folk i landet som ikke har denne evnen i et stadig økende nettbasert miljø.

Spesielt fant undersøkelsen ut at sju av ti (70 prosent) canadiere sier at fakta er virkelige, etablerte ideer eller konsepter som man ikke kan argumentere mot, mens resten tror fakta er subjektive og vil dermed være virkelige for én person, men ikke for en annen.

Da de ble spurt om hva som var forventet fra nyhetsrapporteringen, svarte et stort flertall (84 prosent) at historier om sosiale og politiske saker må gjenspeile en rekke perspektiver og at nyhetsmedia må la seerne bestemme hva som er sannhet. I mellomtiden sa bare 7 prosent at nyhetsmediene burde bruke sin egen bedømmelse og argumentere for synspunkter som de tror er mer gunstige for publikum.

"Canada består av en myriade av perspektiver. 84 prosent av canadiere sier at nyhetsmediene burde reflektere en rekke forskjellige synspunkter og la det være opp til seerne å bestemme hva som er verdifullt", sa undersøkelsen.

"Kanskje den betydelige mangelen på tillit blant canadiere skyldes et gap mellom forventninger og hva nyheter skal være og hvordan de ser at nyhetene blir rapportert til dem?"

ARI sa at dette perspektivet på medienes rolle er "nesten ensartet" på tvers av CVI gruppene. Mengden av de som mener at mediene skulle sørge for konkurrerende synspunkter i stedet for å fremme sine egne synspunkter, varierer fra fire av fem (82 prosent) av de på venstresiden, sentrum-venstre og sentrum-høyre gruppene, til ni av ti (88 prosent) av de i høyre-segmentet.

Tenketanken sa også at undersøkelsen hjelper med å vise hvordan canadiske verdier kan endre seg gjennom en fem-årsperiode. Sammenligning av denne siste undersøkelsen med den som ble gjennomført i 2016, sa ARI at "det er tydelig at det har skjedd et bemerkelsesverdig skifte".

Eksempler kan sees i andre spørsmål som ble stilt, slik som en økende mengde canadiere som ønsker "mer offentlig støtte for de vanskeligstilte" som steg fra 51 prosent i 2016 til 57 prosent i 2022. Canadiere som foretrekker et system som "premierer hardt arbeid og initiativ", på den andre siden, falt fra 49 prosent i 2016 til 43 prosent i år.

ARI-undersøkelsen ble gjennomført på nettet fra 8. til 15. november 2021 blant et representativt tilfeldig utvalg på 4.000 canadiske voksne som er medlemmer av «Angus Reid Forum». Undersøkelsen har en feilmargin på pluss/minus 2 prosentpoeng.